ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง มอบหมายให้เราเป็นส่วนหนึ่งจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลไวน์สด BEAUJOLAIS NOUVEAU 2018