ผลิตและติดตั้ง งานประชาสัมพันธ์ ชิชางพรอมเมนาด้า ชั้น2 อาคาร A ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ครบวงจรของเชียงใหม่