OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ Organized By V-sign

OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่

“OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่” นี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นการรวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี องค์กรสตรี และเครือข่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักและถือเป็นเวทีที่ให้บุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งงานดีๆแบบนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กันยายน 2561 ณ ลานข้างโฮมโปร สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Upload Image...