แถลงข่าวจัดงาน“OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่” Organized By V-sign

แถลงข่าวจัดงาน“OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่”

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน“OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วถีเมืองแพร่” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับประชาชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีแพร่ ให้โดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม และยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดแพร่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี องค์กรสตรี เครือข่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดแพร่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการร่วมกัน รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อน “ประชารัฐ” จังหวัดแพร่ ได้รวมพลังทุกภาคส่วนได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ โดยการจัดงานจะมีในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ณ ลานข้างโฮมโปร สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่