ออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้ง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ

ออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้ง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ

ออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้ง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ โดยหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ( องค์การมหาชน ) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี