BV038 ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ B

Enter street adress here. Or any other information you want.

BV038 ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ B

ขนาด 6.10 x 13.42 เมตร

เป็นเส้นทางที่มาจากถนนลำพูน-เชียงใหม่ มุ่งหน้าไปสะพานนวรัฐ เป็นเส้นทางจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน