BV036 สี่แยกอาเขต 2

Enter street adress here. Or any other information you want.

BV036 สี่แยกอาเขต 2

ขนาด 7.50 x 4.88 เมตร

ตั้งอยู่บนถนนแก้วนวรัฐ เป็นเส้นทางเข้าเมืองของผู้คนในอำเภอสันทราย, ดอยสะเก็ด, สันกำแพง ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ของเชียงใหม่และยังเป็นศูนย์รวมของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเช่น ดาราวิทยาลัย, ปริ้นรอแยลส์วิทยาลัย การจราจรแน่นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น