BV032 หน้าโรงเรียนเรยีนา

Enter street adress here. Or any other information you want.

BV032 หน้าโรงเรียนเรยีนา

ขนาด 4.50 x 8.25 เมตร

มองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจนเมื่อวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเรยีนา เป็ฯเส้นทางผ่านไปมาของผู้ปกครองโรงเรียนเรยีนา, พระหฤทัย, มงฟอร์ต การจราจรหนาแน่นทั้งเช้า-เย็น