AR028 ถนนสายหางดง (แยกเข้าไนท์ซาฟารี) เข้าเมือง

Enter street adress here. Or any other information you want.

AR028 ถนนสายหางดง (แยกเข้าไนท์ซาฟารี) เข้าเมือง

ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร

อยู่บนถนนเชียงใหม่-หางดง เป็นแหล่งขุมชน เส้นทางมุ่งสู่พืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ผ่านไปยังบ้านถวาย,
ดอยอินทนนท์ ผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมากมาย