AR027 ทางเข้าพืชสวนโลก

Enter street adress here. Or any other information you want.

AR027 ทางเข้าพืชสวนโลก

ขนาด 7.32 x 15.86 เมตร

อยู่เรียบคลองชลประทาน ตั้งอยู่ทางเข้าพืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ มีนักเรียน,
นักศึกษาและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมาก